משלוח חינם ברכישה מעל 350 ש"ח בתל אביב ומשלוח חינם בהזמנה מעל 750 מחוץ לתל אביב סגור

 

תקנון אתר סארו אימופרטס

תנאי שימוש ורכישה
אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר“) מצוי בבעלותה הבלעדית של “סארו אימפורטס יין בע״מ” (להלן:
סארו” או “היבואן“) וכל שימוש בו כפוף לקריאת תקנון זה, קבלה והסכמה להוראותיו
המפורטות להלן.
כל מבקר ו/או משתמש באתר (להלן: “משתמש“) וכן כל מבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר
(להלן: “רוכש” או “רוכשים“) מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים
להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או
בעקיפין, כנגד היבואן ו/או מי מטעמו ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה רכישת ו/או הזמנת משקאות המוצעים
למכירה באתר ו/או הזמנת אספקה ושילוח, על כל הכרוך בכך.
יודגש כי כל כניסה ו/או ביצוע פעולה באתר מותרת לבגירים בני 18ומעלה בלבד או לכל תאגיד
רשום או אישיות משפטית חוקית אחרת. עם כניסה ו/או שימוש באתר מצהיר ומאשר כל
משתמש או רוכש כי הינו בן 18ומעלה. יודגש כי ללא עמידה בתנאי יסודי זה יש להימנע
משימוש באתר ומביצוע כל הזמנה באמצעותו. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18ומטה
אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית.
האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא
מטעמי נוחות בלבד.
בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר,
יגברו הוראות התקנון.
רישום ו/או מסירת פרטים באתר תהווה הסכמה לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני
(ניוזלטר) וב- SMSעם מידע שיווקי ופרסומי. מסירת פרטים באתר תהווה הסכמה מפורשת
לקבלת מידע שיווקי, כל רוכש ו/או משתמש רשאי להודיע על ביטול ההסכמה האמורה בהתאם
להוראות הדין.
יש להשתמש באתר בהתאם להוראות הדין ולכלל התנאים המפורטים בתקנון זה ולמטרות
חוקיות בלבד. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתו המפורשת של
היבואן לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן.)
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים
מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב,
לכל מטרה אחרת; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות
תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי
של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט,
אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת ( ,)Frameגלויה
או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר,
אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם
ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים,
תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק
או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר
(להלן: “קישור עמוק“) ואין להציג ו/או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור
העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא ( ,)AS ISכך שניתן יהיה לצפות
ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
סארו רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את זכאותו של כל רוכש לבצע פעולות
באתר, גם אם ביצע פעולות באתר בעבר, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסר רוכש או משתמש
במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;

לשאלות ובירורים נוספים יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 054-4929289

אחריות לשימוש באתר
השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תהא לאף משתמש או רוכש
כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סארו ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו
או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.
סארו עושה מאמץ לספק שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, סארו אינה מתחייבת
שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה
חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סארו, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות
תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל סארו או אצל מי מספקיה.

הזמנת מוצרים באמצעות האתר
הזמנת המוצרים תיעשה ע”י הוספת המוצרים שמבקש הרוכש לרכוש ל”סל הקניות”. לאחר
שהוסיף הרוכש מוצרים ל”סל הקניות”, עליו להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה
את פרטיו האישיים, לרבות: שם מלא, תאריך לידה, שיטת משלוח, כתובת מדויקת למשלוח,
כתובת דוא”ל פעילה ברשות הרוכש, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שיידרש
במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו
בבית. לפי שיקול דעת סארו ובמידת הצורך, ידרשו פרטים, כאמור, גם ביחס לאדם/גוף אליו
יישלחו המוצרים שהזמין הרוכש.
שדות מידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים בלבד, מדויקים
ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר עם
הרוכש ו/או עם הנמען. הרוכש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר.

סארו לא תעשה בפרטי הרוכש כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות
של האתר, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
סארו רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
סארו רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות
מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

שירות משלוחים
שירות המשלוחים של סארו מבוצע על ידי ספקים חיצוניים. סארו אינה אחראית לכל התנהלות
שבין הרוכש לבין חברת המשלוחים פרט להגעת הסחורה שנרכשה כמסוכם ואין לבוא לסארו
בכל טענה או דרישה בעניין שירות זה.
אזורי חלוקה – שירותי המשלוחים של סארו אינם כוללים אזורים דרומית לבאר שבע או את
איזור יהודה ושומרון.
דמי משלוח – המשלוחים של סארו הם בתוספת תשלום. דמי המשלוח יתווספו למחירי
המוצרים ויקבעו בהתאם למיקום ויעד המשלוח.
זמני אספקה – בכפוף לאילוצים אשר אינם בשליטת סארו, שירות המשלוחים בתל אביב יינתן
עד שבוע מיום ביצוע ההזמנה. בשאר אזורי חלוקה האספקה תתבצע עד שבועיים מהיום בו
אושרה ההזמנה. שירות המשלוחים פועל בימי א’-ה’. ניתן גם לאסוף באופן עצמאי ללא עלות,
בכפוף לתיאום איסוף מול שירות הלקוחות בווטסאפ או במייל.

מוצרים
סארו רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. יובהר כי העובדה שמוצר מסוים
הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. סארו אינה
מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם.
במקרה בו אזל אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו מהמלאי, סארו מתחייבת לעשות כל מאמץ
לעדכן על כך באמצעות האתר, טלפון או כתובת הדוא”ל שנמסרו על ידי רוכשים ומשתמשים.
סארו שומרת את הזכות להציע לרוכשים מוצר או מוצרים חלופיים בעלי אופי ומחיר דומה. אם
תתקבל הצעת סארו, הזמנת הרוכש תעודכן מחדש. אם יסרב הרוכש לקבל מוצר חלופי, סארו
תבטל את הזמנתו ותזכה את אמצעי התשלום. במידת האפשר, יוכלו הרוכשים להמתין לחזרת
המוצר המוזמן למלאי ותהא סארו רשאית לעדכנם בדבר חזרתו.
אזהרה: המוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת אשר עלולה לסכן
חיים, לגרור תופעות לוואי ומזיקה לבריאות. שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בשיקול
הדעת, כושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד
הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאות העובר,
לגרום למומים ועוד.

פרטים אישיים
פרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה ישמרו בידיי סארו, כל שימוש בהם ייעשה בהתאם
להוראות הדין ומדיניות הפרטיות באתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הרוכש אינו
חייב לפי חוק למסור פרטים אלה והדבר תלוי ברצונו והסכמתו, אולם סארו לא תוכל לטפל
בהזמנה בלעדיהם, ובשל כך לא יוכל הרוכש לבצע כל פעולה באתר ללא מסירת פרטים אלו.
יובהר כי פרטים ביחס לאמצעי התשלום אינם נשמרים בידי סארו.
אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הרוכש פרטים שגויים, לא תוכל סארו להבטיח שהמוצרים יגיעו
ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל סארו עקב פרטים שגויים שמסר הרוכש, יחויב הרוכש
בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. על הרוכש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

הזמנה משובשת
סארו לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן
משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי סארו.
אם לא יקבל רוכש פניה מסארו תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה בנוגע להזמנתו, באמצעות
טלפון או דואר אלקטרוני, עליו להניח כי הזמנתו לא נקלטה. במקרה זה מומלץ לפנות אל סארו,
שתשתדל ככל הניתן לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ויבוקש.

מחירים
כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים
מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע
ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי.)
סארו רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר
התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את
מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו
הרוכשים לפי המחירים המעודכנים.
על אף שסארו מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות
שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה תפנה סארו אל הרוכש לאחר שביצע את
ההזמנה, תודיע לו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לרוכש לאשר כי הינו מבקש לרוכשו
במחיר הנכון. אם יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – לא תהיה סארו מחויבת לספקו לרוכש
ובמקרה זה לא יהיו לרוכש טענות כלשהן כלפי סארו. סארו איננה מתחייבת שמחירי המוצרים
באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

תשלום ותנאי תשלום
התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות .Paypalעל הרוכש
למסור מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל
פרט נוסף הדרוש לסארו לצורך השלמת הליך ההזמנה. סארו שומרת לעצמה את הזכות
להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים
ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שסארו תכבד.
לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אל הרוכש אישור באמצעות
הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יצוין כי אישור זה אינו מחייב את סארו לספק
את המוצרים שהוזמנו והוא אך מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל סארו.
אם יתברר שאמצעי התשלום שנמסרו אינם תקפים, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות
התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, סארו
תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו מהרוכש על-ידי מפעילי שירות הסליקה או
התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. הרוכש נושא
באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות
התשלומים הרלבנטי, תימסר לרוכש הודעה מתאימה על-כך וחשבונו יחויב בעלות השירות.
מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות
התשלומים.

מבצעים, הטבות והנחות
סארו רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו
של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין, סארו
רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים,
להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכות
הרוכש להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע להם ובהתאם לסכום
הנקוב בהם.
לרוכש באתר ולמשתמש בו לא קיימת זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר,
ככל והוקנתה זכות זו מכוח חברות במועדון הלקוחות של סארו, תהא הזכות כפופה לתנאי
מועדון הלקוחות והמבצעים שהוצעו במסגרתו.
כל שינוי בפרטי הזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת
של הזכאות למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכש רוכש מוצר והיה זכאי לקבלת
הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא יהיה הרוכש זכאי לאותה הטבה; אם
החליף הרוכש מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא יהיה
הרוכש זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנת הרוכש פחת בשל
העובדה שמספר המוצרים שסופקו לו שונה ממספר המוצרים שהזמין, עלולה להישלל זכאות
הרוכש למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לו אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה
אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. סארו
תשתדל להודיע לרוכשים טלפונית או בדוא”ל ולקבל את הנחיותיהם במקרה שזכאותם למבצע,
הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי ההזמנה.

ביטולים והחזרת מוצרים
סארו פועלת בהתאם להוראות הדין ובהם חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981ותקנות ביטול
עסקה, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו.
בכל הנוגע לרכישת יין ומוצרי אלכוהול, החזרת מוצרים תתבצע רק במידה והמוצר פגום.
בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, כגון הדרכות ואירועים מטעם סארו, יוכל הרוכש לבטל
את השירות שהוזמן בתוך 14ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר,
ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
על הרוכש להחזיר את המוצר לסארו על חשבונו, או לחילופין, לבקש מסארו שישלחו שליח
לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון הרוכש (סארו שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה זו).
על הרוכש לצרף למוצר המוחזר את חשבונית רכישתו, או העתק אישור ההזמנה שנשלח
בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת מוצר או ביטול שירות שהוזמן, יזוכה הרוכש במחיר ששילם עבורו. אם ביטול
ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שסארו מסרה
לרוכש לגביו, תהיה רשאית סארו לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של % 5מהמחיר, או
,₪ 100לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצע הרוכש ביטול הזמנה לפני שהתקבל
המוצר בכתובת הנמען, תהיה סארו רשאית לחייבו בתשלום דמי ביטול כאמור.
אין בהוראות פרק זה בתנאים כדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לרוכש
בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לרבות ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי רוכש שהוא אדם
עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. סארו מקפידה לפעול בהתאם להוראות החוק.
לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

תמונות להמחשה בלבד
תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון,
בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. כך למשל, צילום
בקבוקי יין עשוי לכלול צילום של תווית הבקבוק הכוללת שנת בציר של אותו יין השונה משנת
הבציר שנמכרת בפועל באתר. אין בכך כדי להטיל על סארו, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

אחריות למוצרים
האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיו חלה על הרוכש בלבד.
האחריות על טיב המשקאות, וכן הנתונים המופיעים על גבי המשקאות הינם באחריותם
הבלעדית והמלאה של יצרני המשקאות הרלוונטיים.
סארו תצא ידי חובתה כלפי הרוכש עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח שנמסרה
באתר בעת ביצוע ההזמנה.
מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא
להחליפם או לקבל את כספו בחזרה, כפי שפורט לעיל.
סארו לא תישא באחריות לכל נזק נלווה ו/או נטען שייגרם לרוכש בשל איחורים באספקה ו/או
פגמים אלא אם כן נגרמו בשל רשלנות מטעם סארו. במקרה זה תהיה אחריות סארו מוגבלת
לסכום השווה למחיר ההזמנה הרלוונטית.

אבטחת מידע
סארו מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים
לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית
למחשבי סארו, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, סארו לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים
באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר
במסגרת שימוש באתר עלול להיות מוצג בפני המשתמש מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של
מידע כאמור יכול שיהיה מסארו ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע
זה הוא בצדדים שלישיים, סארו אינה יכולה לערוב לאמינות ו/או דיוק המידע האמור, לפיכך
לא יוכל המשתמש לבוא לסארו בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים
או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
ככל שיש באתר קישוריות (להלן: “לינקים”) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי
סארו, לא תישא סארו באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות
שלמות, דיוק, עדכניות ונכונות ו/או לכל פרט אחר הקשור בהם. סארו לא תהיה אחראית לכל
נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם
של האתרים שיגיע אליהם באמצעות האתר.

טופס יצירת קשר מקוון
סארו מאפשרת לפנות אליה גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר. בעת השלמת
הטופס המקוון יש למסור פרטים אישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא”ל פעילה
המצויה ברשותך ופרטים נוספים. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים
עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם הפונה.

הפרה ושיפוי
מבלי לגרוע מהוראות כל דין, כל משתמש באתר או רוכש מתחייב לשפות ולפצות את סארו,
עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את התנאים האמורים בתקנון זה, או
יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד,
אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לסארו, עובדיה, מנהליה
או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות
המסחריים, הינם רכושה של סארו בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לסארו
להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג “סארו אימפורטס – “Saro Imports
וכן שם המתחם ( )Domain Nameשל האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו
ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו (“לוגו”), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו,
לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו”ב, ובכל תוכן אחר הכלול
באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או
להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש
מסחרי בכל חלק מן הנ”ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך
ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים,
מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה
בכתב ומראש מסארו או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל
שתינתן.)
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות
המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא
קבלת הסכמתה של סארו מראש ובכתב.

שינויים באתר והפסקת שירות
סארו עלולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של
השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע על
כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים
הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות
ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהא למשתמש או רוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה
כלפי סארו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית סארו להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם
או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. סארו זכאית בכלל זה לאגד את האתר כסארו נפרדת
או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויות הרוכש לפי הסכם זה לא ייפגעו
מעצם העברת הבעלות.

שינויים בתנאי השימוש
סארו רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה
אלו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30ימים לפני כניסת
השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו שינויים אחרים שאינם מהותיים,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם
יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם
להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש
לתנאים החדשים. על משתמש שאינו מסכים לתנאים החדשים לחדול מעשיית שימוש נוסף
באתר.
ניתן לעיין בכל עת בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

דין וסמכות שיפוט
הדין החל על השימוש באתר, על כל ביצוע פעולה באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי
בלבד. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר
עם תנאי שימוש ורכישה אלה ו/או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות
השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

מיצוי תנאים
תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בין כל רוכש ומשתמש לבין סארו בנוגע להזמנת מוצרים
מהאתר ושימוש בו.

מדיניות פרטיות
אתר האינטרנט https://www.saroimports.comשבבעלותה ובניהולה של סארו
אימפורטס יין בע״מ (להלן: “האתר”) מכבד את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר (להלן:
המשתמש”) ומחויב לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. מדיניות פרטיות
זו היא חלק מתנאי השימוש באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש כאמור.
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מידע נאסף ודרכי איסופו
השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל לצורך מתן שירות
לקוחות, מכירה דיגיטלית, יצירת קשר וכדומה). בעת ההרשמה ישתמש המשתמש למסור
פרטים מזהים כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני פעילה ועוד. שדות החובה למילוי יסומנו
במפורש.
ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא יוכל המשתמש להשתמש בשירותי
האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים.
לא מוטלת על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצון המשתמש
והסכמתו.

שימוש במידע
האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנאסף על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין,
לשם הצרכים הבאים:
משיכה אוטומטית של המידע המזהה בתוך האתר לשם שימוש מהיר יותר בעבור המשתמש;
שימוש תקין בשירותים השונים באתר;
שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך
כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור
מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו מזהה משתמש אישית לצדדים שלישיים למטרות אלו.

מסירת מידע לצד ג’
האתר לא יעביר לצד ג’ פרטי משתמש ומידע אשר נאסף על פעילות באתר אלא במקרים
הבאים או במקרים דומים להם:
1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממשתמש או בהרשמה לשירות מסוים
אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמת המשתמש;
2. כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע
על ידי המשתמש במסגרת האתר, מצד ג;’
3. כאשר העברת המידע הינה לצד ג’ המהווה ספק משנה לאתר המספק את
השירותים שהוזמנו באתר;
4. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש או הרוכש לבין האתר או סארו;
5. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמש לצד שלישי;
6. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים
שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של משתמש;
7. בכל מקרה בו יסבור האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור
לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו
הבלעדי;
8. במקרה בו האתר יימכר, יעביר ו/או יתמזג או שבו תועבר פעילותו, בכל דרך
שהיא, לתאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את
ההוראות המנויות במדיניות הפרטיות (או הוראות מחמירות לא פחות) ויפעל
בהתאם להוראות כל דין;
9. האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשיו, ובלבד שמידע זה
לא יזהה את המשתמש באופן אישי. העברת פרטים מזהים למפרסמים,
תעשה רק על ידי קבלת אישור לכך.

קבצי Cookie
האתר משתמש בקבצי מידע (להלן: “Cookies“). קבצים אלו מסייעים לתפעולו
השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש
באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות ולשפר את חווית
השימוש ולצורכי אבטחת מידע. כך למשל, ה-Cookies מאפשרים לשמור פרטים
שהוזנו לטפסים שונים ובכך חוסכים זמן מילוי פרטים בשנית בביקור חוזר, או מזהים
מתכונים מועדפים על משתמש על מנת להציג המלצות וטיפים מותאמים.
משתמש שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה-Cookies, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות
להימנע מקבלת Cookies, ניתן לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.
חלק מקבצי ה-Cookies עשויים לפקוע עם סגירת הדפדפן או היישום המצוי בשימוש, ייתכן
שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר המשתמש או במחשבו. בכל עת, באפשרות
המשתמש למחוק את קבצי ה-Cookies, גם אם נשמרו במחשבו. מוצע לעשות כן רק אם
המשתמש אינו מעוניין שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו
להעדפותיו.

אבטחת מידע
האתר נוקט באמצעים מקובלים בתעשייה לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ובהתאם לתקנים
הנהוגים, על מנת לאבטח את האתר ואת דרכי ההתקשרות דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו,
כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד חדירה בלתי מורשית; על אף שאמצעים אלו
מצמצמים את הסיכונים לעיל, האתר אינו יכול להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחת המידע
ושמירתו ואינו מתחייב שהאתר או השימוש בו יהיו חסינים לאי חשיפת המידע כתוצאה
מחדירה לא מורשית לשירותי האתר, למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי
האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא
שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים, על ידי המשתמש
באתר או מי מטעמו.

תיקון, עדכון ומחיקת מידע המשתמש
זכות עיון במידע ובקשות לתיקונו תהיינה בהתאם להוראות הדין לרבות האמור בחוק הגנת
הפרטיות, התשמ”א-1981. משתמש או מיופה כוחו, רשאי לעיין במידע המצוי באתר אודותיו.
על מנת להגיש בקשה לתיקון מידע, שלם או חלקי, יש לשלוח בקשה אל האתר באמצעות דף
יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתנאי השימוש.

הדין החל
הדין הישראלי יחול על כל האמור בתקנון זה כאמור, לרבות כל סוגיה הנובעת ו/או נוגעת
לסוגיות הקשורות לפרטיות. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר למשתמש,
העולה מהסכם זה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל
אביב-יפו.

יצירת קשר
לכל בירור או בקשה נוספת בהקשר למדיניות הפרטיות ו/או בקשה אישית, ניתן להיכנס ל-
“צרו קשר” באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי
שנמסר, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.